Monthly Archives: mai 2014

Ndihmë vullnetare për Lulzim Kadriun!

Dje më datën 30.05.2014 ditë e Premte në xhaminë e sapo ndërtuar shqiptare në Oslo, pronë e QIKSHN-së, u organizua aksion humanitar në tubimin e të hollave.

Bëhet fjalë për djaloshin nga Prishtina, Lulzim Kadriu i cili vuan nga një sëmundje e rëndë dhe e pashërushme. Lulzimi me banim në shtëpi të huaj, dhe sikurse e cekëm me semundje te rëndë dhe të pasherueshme kërkon ndihme për t’i rregulluar strehim dhe blerjen e ilaçeve që sadopak për t’ia zbutur dhimbjet e medha qe ai bart ne vehte. 

Aksionit në fjalë i priu Lulzim Pllana, Rexhep Shehu dhe Metush Bajrami. 

Ne ju jemi mirënjohës kryetarit të QIKSHN, së z. Fati Abdi dhe imamit të qendrës Dr. Musli Verbani per mundesinë e dhënë për të tubuar të holla në xhami për rastin e Lulzimit u shprehen aksionist për këtë rast.

Allahu i shpërbleft gjithë ata që kontribuan me ndihma në të holla për Lulzimin e sëmurë!

Program festiv me rastin e përfundimit të vitit shkollor 2013/14!

Shkolla Islame «Urtësia» dhe Shkolla Shqipe «Naim Frashëri» lajmërojn të gjithë prindërit, anëtarësin e QIKSHN-së dhe të gjithë dashamirësit se pasë përfundimit të vitit shkollor kanë pregatitur «Program festim me rastin e mbarimit të vitit shkollor 2013/14».

Programi festim do të mbahet ditën e Diel më datë 01.06.2014 me fillim në ora 14:00.

Manifestimi do të mbahet në lokalet e QIKSHN-së në adresën Sverres gt.8, 0652 OSLO

Presenca juaj do ta bënte më madhështore këtë manifestim.

Ju mirëpresim të gjithëve!!!

 

Me rrespekt

Stafi i QIKSHN-së

U realizua me sukses «Tribuna Fetare me rastin e natës së Israsë dhe Miraxhit»

Të nderuar anëtar/-e,

Sot më datën 25.05.2014 me sukses u realizua “Tribuna Fetare me rastin e natës së “Israsë dhe Miraxhit”

Ligjërues të kësaj tribune ishin imamët e tri xhamive shqiptare në Norvegji, Dr. Musli Verbani (imam në QIKSHN), Mr. Sabri Jonuzi (imam në xhamin e Ryen’it) dhe ef. Bedri Bashota (imam në xhaminë e Drammen’it).

Tribuna u mbajt në xhaminë e re të QIKSHN-së e cila u organizua nga sektori i rinisë muslimane pranë QIKSHN-së.

Në këtë tribun morën pjesë rreth 300 pjesëmarrës nga të tri xhamit shqiptare ku me vëmendje u ndjek ligjërata e tre ligjëruesve pjesëmarrës

Sektori i rinisë muslimane edhe në të ardhmen do të vazhdoj për të organizuar aktivitete te tilla.

Pas tribunës u organizua një dark solemne për të gjithë pjesëmarrësit ku sektori i motrës muslimane pranë QIKSHN-së kishte përgatitur ushqime tradicionale shqiptare.

Të gjithë u ndanë të lumtur dhe me shpres se organizimet te cilat i bene QIKSHN dhe sektori i rinisë  muslimane te jenë frytdhënëse.

Kryesia e QIKSHN-së njëherit shpreh rastin që të falënderoje sektorin e rinisë muslimane për një organizim fenomenal dhe sektorin e motrës muslimane për shërbimin e ushqimit tradicional shqiptarë.

Faleminderime ju përcjellim edhe anëtarëve tjerë të QIKSHN-së që dhanë një kontribut të jashtëzakonshëm me organizimin e kësaj tribune.

Për të shiquar fotografin nga kjo tribune ju mund të vizitoni faqen tone të Facebookut

 

Me rrespekte

Stafi i QIKSHN-së

Tribun fetare me rastin e natës së «Israsë dhe Miraxhit»

Të nderuar anëtarë,

Qendra Islamike Kulturore Shqiptare organizon «Tribun Fetare» me rastin e përkujtimit të natës së «Israsë dhe Miraxhit».

Tribuna do të mbahen ditën e Diel, më datë 25.05.2014 me fillim në ora 17:30.

Tribuna do të mbahet në lokalet e QIKSHN-së në adresën Sverres gt.8, 0652 Oslo.

Ligjërues në këtë tribun do të jenë: Dr. Musli Vërbani, Mr. Sabri Jonuzi & Ef. Badri Bashota.

QIKSHN ju mirëpret të gjithëve!

 

Me respekt

Stafi i QIKSHN-së

 

Israja dhe Miraxhi – Nata për të cilën flet Kur’ani dhe Hadithi

Lejletu-l-Miraxhi është natë për të cilën flet edhe Kur’ani edhe Hadithi, ndërsa me këtë përcaktim nënkuptohet Israja (udhëtim gjatë natës nga Mekkeja deri në Kuds në Jerusalem) dhe Miraxhi (ngritja e të Dërguarit të Allahut deri në Sidretu-l-muntehaa), të cilat ndodhën në të njëjtën natë.

Sipas burimeve historike, kjo ndodhi ka ndodhur në njërën nga periudhat më të vështira të pejgamberisë së Muhammedit, s.a.v.s., menjëherë pas sunetu-l-hudhna (vitit të dëshpërimit) në të cilin i Dërguari humbi dy mbështetësit më të fuqishëm, ndihmuesit dhe mbrojtësit në mesin e njerëzve, h. Hatixhen dhe Ebu Talibin. Pas kësaj humbje, i Dërguari i Allahut, s.a.v.s., shkoi në Taif që banorët e atjeshëm t’i thërras në islam, mirëpo në vend të përkrahjes e përzunë duke i hedhur gurrës dhe duke e sharë. Në ato çaste i Dërguari kërkoi mbrojtje nga Mbrojtësi më i Madh dhe Allahu, xh.sh., e përgëzoi me Isranë dhe Miraxhin. 


Për Isranë në Kur’an theksohet: 
“Pa të meta është Lartmadhëria e Atij që robin e Vet e kaloi në një pjesë të natës prej Mesxhidi Haramit (prej Qabes) gjer në Mesxhidi Aksa (Bejti Mukaddes), rrethinën e të cilës Ne e kemi bekuar, (ia bëmë këtë udhëtim) për t’ia treguar atij disa nga argumentet Tona.Vërtet, Ai është dëgjuesi (i fjalëve të Muhammedit), pamësi (i punëve të Muhammedit). (El-Isra, 1)
I Dërguari i Allahut, s.a.v.s., në Miraxh, është ngritur në qiejt më lartë dhe ka qëndruar pranë Allahut të Lartësuar, duke i kapërcyer kufijtë të cilët janë të pamundur për t’u kapërcyer edhe nga vetë melekët. Këtu ka parë shenja të cilat syri i njeriut nuk i ka parë, as që do t’i shoh deri në Ditën e Gjykimit. Këtë e vërteton Kur’ani me fjalët: 
“Atë (Xhibrilin) e ka parë edhe herën tjetër. (E ka parë) tek Sidretul Munteha. Që pranë saj është xhennetul Me’va (kopsht strehimi i…) Atëherë kur Sidrën e mbuloi çka e mbuloi. Shikimi (i Muhammedit) as nuk lakoi e as nuk tejkaloi. Ai (Muhammedi) vërtet, pa disa nga shenjat më të mëdha të Zotit të vet.” (En-Nexhm, 13-18)

Të Dërguarit të Allahut, s.a.v.s., në Miraxh iu shpall dispozita mbi namazin i cili, sipas fjalëve të tij, është “Miraxhi (ngritja shpirtërore) i muslimanëve”, ndërsa iu shpallën edhe tre ajetet e fundit të sures el-Bekare.
Se kur ka ndodhur nata e Israsë dhe Miraxhit nuk theksohet saktësisht. E sigurt është se ka ndodhur para Hixhretit, duke mos u precizuar më tutje, mirëpo supozohet të ketë ndodhur në natën e 26., të muajit rexheb. 

Shtimi i ibadetit me rastin e Lejletu-l-miraxhit

Lejletu-l-miraxh, nata në të cilën u ngrit Muhammedi, s.a.v.s., në sferat më të larta qiellore, ka ndodhur më 26. rexheb. 

Në Kur’anin fisnik thuhet: ““Pa të meta është Lartmadhëria e Atij që robin e Vet e kaloi në një pjesë të natës prej Mesxhidi Haramit (prej Qabes) gjer në Mesxhidi Aksa (Bejti Mukaddes), rrethinën e të cilës Ne e kemi bekuar, (ia bëmë këtë udhëtim) për t’ia treguar atij disa nga argumentet Tona.Vërtet, Ai është dëgjuesi (i fjalëve të Muhammedit), pamësi (i punëve të Muhammedit). (El-Isra, 1)
Allahu i Lartësuar në suren En-Nexhm më përsëafërmi na njofton me miraxhin e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.s., i Cili thotë: “Pasha yllin kur ai bie (prej së larti poshtë)! Shoku juaj (Muhammedi që ju e njihni) as nuk është njeri që ka humbur, as që ka devijuar (nga e vërteta). Dhe ai nuk flet nga mendja e tij. Ai (Kur’ani) nuk është tjetër pos shpallje që i shpallet. Atë ia mësoi Ai, fuqiforti, (Xhibrili) Që ka mendje precize dhe që u përqëndrua në formën e vet (reale). Dhe ai (Xhibrili) ishte në horizontin e lartë (nga lindja). Pastaj u lëshua dhe iu afrua. E ishte afër sa dy harqe (dy kutë) apo edhe më afër. Dhe i shpalli robit të Tij atë që ia shpalli. Zemra nuk mohoi atë që pa (me sy). A po i bëni polemikë atij për atë që ka parë? Atë (Xhibrilin) e ka parë edhe herën tjetër. (E ka parë) tek Sidretul Munteha. Që pranë saj është xhennetul Me’va (kopsht strehimi i…) Atëherë kur Sidrën e mbuloi çka e mbuloi. Shikimi (i Muhammedit) as nuk lakoi e as nuk tejkaloi. Ai (Muhammedi) vërtet, pa disa nga shenjat më të mëdha të Zotit të vet. (En-Nexhm, 1-18)

Në Miraxh, Muhammedi, s.a.v.s., ka kontaktuar pa ndërmjetësues me Allahun e Lartësuar. Gjatë kësaj Muhammedit, s.a.v.s., iu shpallën dy ajetet e fundit të sures el-Bekare, iu caktuan pesë namazet ditore dhe iu dhurua e drejta për shefat. I Dërguari i Allahut, s.a.v.s., në Miraxh ka parë Xhennetin dhe Xhehennemin si dhe banorët e tyre. Ka parë shenja të tjera të cilat me lejen e Allahut, xh.sh., i janë treguar. Çdo besimtar përpiqet që ta ripërtëritë miraxhin, ngritjen e tij shpirtërore, të cilat në fakt janë rilindja e tij shpirtërore. Dhe ashtu siç Muhammedi, s.a.v.s, në miraxh ka kontaktuar me Allahun e Lartësuar, ashtu edhe çdo besimtar në namaz kontakton me Allahun dhe ngjitet mbi këtë botë materiale në botën e afërt të Allahut. Për këtë arsye namazi është miraxhi i besimtarit. 

Me rastin e Lejletu-l-miraxhit falet namazi i veçantë i nafiles. Ky namaz nafile përbëhet prej njëzet rekateve. Selam jepet pas çdo dy rekati. Në çdo rekat, gjatë qëndrimit në këmbë, lexohet Fatihaja (El-hamdulil-lahi, M.A.) dhe njëherë Kul huall-llahu ehad (Sureja Ihlas, M.A.). Pas namazit lexohet: 

– «Subhanall-llahi vel hamdulil-lahi ve la ilahe il-lall-llahu vall-llahu ekber” (njëqind herë);
– Istigafar (Estagfirull-llahi, njëqind herë), dhe
– All-llahume sal-li ala Muhammed ve ala ai Muhammed (njëqind herë),

Pas kësaj kërkohet ajo që dëshirohet nga Allahu, xh.sh. [1] 

Preferohet që ky namaz nafile të falet pas namazit të jacisë, ndërsa para se të falet namazi i vitrit. Mund të falet me xhemat, mirëpo më mirë është që të falet vetëm dhe në vetmi. 

Nijeti për këtë namaz është: “»Nevejtu en usallije lillahi teala salate lejletil-mi’radži edaen mustakbilel kibleti Allahu ekber.”
O Allahu i Plotfuqishëm, bashkoi zemrat tona në fe dhe dashuri. Forcoi hapat tonë në të vërtetën dhe të drejtën. Forcona dëshirën tonë për vëllazëri dhe bashkëjetesë. 

Amin! 

Ktheu në krye të faqesKtheu në krye të faqes

Festat e ardhëshme

Kalendari

< 2019 >
Mars
MaTiOnToFr
    123
 • Hele dagen
  03.03.2019

  Nuk ka detaje shtesë për këtë ngjarje.

45678910
11121314151617
181920
 • Hele dagen
  20.03.2019

  Nuk ka detaje shtesë për këtë ngjarje.

21222324
25262728293031
 • Hele dagen
  31.03.2019

  Nuk ka detaje shtesë për këtë ngjarje.

Festat e ardhshme

< 2019 >
Mars
 • 03

  Hele dagen
  03.03.2019

  Nuk ka detaje shtesë për këtë ngjarje.

 • 07

  Hele dagen
  07.03.2019-08.03.2019

  Nuk ka detaje shtesë për këtë ngjarje.

 • 08

  Hele dagen
  08.03.2019

  Nuk ka detaje shtesë për këtë ngjarje.

 • 20

  Hele dagen
  20.03.2019

  Nuk ka detaje shtesë për këtë ngjarje.

 • 31

  Hele dagen
  31.03.2019

  Nuk ka detaje shtesë për këtë ngjarje.