Category Archives: Lajme

Posta vjetore dhe kalendari për vitin 2020!

Të nderuar anëtarë/-e,

Qendra Islamike Kulturore Shqiptare në Norvegji ju informon se posta vjetore është në pregatitje e sipër dhe se do të dërgohet me post tek te gjithë anëtarët tanë mbrenda javës së 52.

Posta vjetore do të përmbaj:

 • kalendarin me kohët e faljes së namazeve për vitin 2020,
 • faturën për pagesën e «Fondit të kufomës» për vitin 2020,
 • fletushkën rreth «Fondin e kufomës» dhe
 • një faturë shtesë për ndihmë financiare për pastrimin e borxhit të xhamisë

QIKSHN ju bënë me dije se pagesa e faturës së «Fondit të kufomës» që do ta pranoni gjatë javës së 52, do duhet të paguhet mbrenda afatit të caktuar në faturë, përndryshe e humbni të drejtën e shfrytzimit të këtij fondi në qoftë se fatura nuk paguhet mbenda afatit.

Sa i përket faturës shtesë që është parapar për ndihmë financiare për shlyerjen e borxhit të xhaminë, kjo është një fatur vullnetare dhe secili mund ta paguaj sipas deshirës (fatura nuk është e obigueshme të paguhet, por do ishte një mbështetje e madhe për qendrën tonë nëse ju bëni pagesën e kësaj fature). Në qoftë se dikush nuk ka mundesi të paguaj shumën e cila do të jetë e shënuar në fatur, ju mund të paguani atë shumë që ju vet keni mundesi ta paguani si psh: kr. 100, 200, 300 ose më shumë.

E njëjta vlen edhe për personat që kan dëshir të kontribojnë me një shumë më të madhe se kr. 1000,-. Pra në qoftë se dikush dëshiron të kontriboj me kr. 2000, 3000 apo më shumë, mund që të paguani atë shumë që dëshironi në xhirrollogarin që do të jetë e shënuar në fatur.

Njëkohësisht lusim të gjithë anëtarët tanë që të bëjnë kontrollin e numrit të anëtarëve dhe në qoftë se numri i anëtarëve, apo shuma e pagesës në faturën e «Fondit të kufomës» nuk përshtatet, në qoftë se ju është shtuar ndonjë anëtarë i ri në familje tuaj dhe keni haruar që ta anëtarësoni tek ne dhe nëse keni bërë ndryshimin e adresës dhe keni haruar që të na informoni, na kontaktoni urgjentisht që ne të bëjmë kontrollimin dhe ndryshimet që janë të nevojshme.

Sa i përket kalendarit dhe kohores së namazeve për vitin 2020, kjo do të bëhet publike shumë shpejte edhe ne faqen tonë të internetit ku ju do mund ta shkarkoni në formatin PDF.

Në qoftë se keni ndonjë pyetje apo diçka të pakuptueshme, ju lutemi që të na shruani në e-post adresën adm@qiksh.no dhe ne do te mundohemi që t’ju kthejmë përgjigje sa më shpejtë që të jetë e mundur.

Me respekt

Kryesia e QIKSHN’së

Print Friendly, PDF & Email

Ndrimi i i orës – koha dimërore!

Nesër më 27.10.2019 në ora 03:00 do të bëhet ndryshimi i orës (fillimi i kohës dimërore) dhe ora duhet të kthehet një orë mbas që do të thotë se ora duhet të kthehet nga ora 03.00 në 02:00.

Print Friendly, PDF & Email

Dita e Ashures!

Ç’është dita e Ashures dhe kur duhet agjëruar?

Fjala “ashura” vjen nga gjuha arabe dhe rrjedh nga rrënja “ashr” që në arabisht do të thotë dhjetë. Dita e Ashures është dita e dhjetë e muajit Muharem.

Sipas një transmetimi të Abdullah ibn Abasit kur pejgamberi Muhamed a.s. erdhi në Medine, vuri re që hebrenjtë mbanin agjërim ditën e ashures dhe pyeti shkakun.

Ata iu përgjigjën : “Kjo është një ditë e madhe. Atë ditë Allahu e shpëtoi Musain dhe popullin e tij nga dhuna e Faraonit. Si falënderim për këtë, profeti Musa agjëroi atë ditë. Edhe ne për respekt agjërojmë”.

I Dërguari Allahut (salallahu aleihi we selem) u shpreh : “Ne e nderojmë më shumë se ju profetin Musa (salallahu aleihi we selem)”. Duke mbajtur edhe vetë agjërim urdhëroi popullin e tij të agjërojë ditën e ashures. (Muslim, Sijam, 128).

Pasi u bë obligim agjërimi i Ramazanit, i Dërguari i Allahut Muhammedi (salallahu aleihi we selem) solli një liri për këtë temë duke thënë: “Pa dyshim që dita e ashures është një ditë nga ditët e Allahut. Kush të dojë agjëron dhe kush te dojë, jo.” (Buhari, Sami, 57 ; Muslim, Sijam 117).

Agjërimi në ditën e ashures është sunnet (vullnetar). Veçse pejgamberi ynë i nderuar (salallahu aleihi we selem), për të mos u ngjarë hebrenjve, na këshillon që së bashku me ditën e dhjetë të Muharremit, të agjërohet edhe dita e nëntë apo e njëmbëdhjetë, ose të agjërohen tri ditë të njëpasnjëshme.

09. Muharrem 1440 H – E Diel, 08.09.2019 (Imsaku 04:49 – Akshami 20:03)

10. Muharrem 1440 H (Dita e Ashuresë) – E Hënë, 09.09.2019 (Imsaku 04:51 – Akshami 20:00)

11. Muharrem 1440 H – E Martë, 10.09.2019 (Imsaku 04:52 – Akshami 19:57)

I Dërguari i Allahut (salallahu aleihi we selem) në një thënie të tij thotë : “Dallohuni nga tradita e hebrenjve, duke agjëruar një ditë përpara dhe ditën pasuese nga dita e ashures.”(Buhari, Saum69).

Ndërsa në vitin e fundit të jetës së tij ka thënë : “Nëse jetoj edhe vitin që vjen, do të agjëroj ditën e nëntë dhe të dhjetë të ashures.”(Muslimi ; Ebu Davudi).

Ndërsa Ebu Katade transmeton se sahabët e kanë pyetur Pejgamberin (salallahu aleihi we selem) për agjërimin e ditës së Ashures dhe ai u ka thënë : “Agjërimi ditës së Ashures i shlyen gjynahet e vitit të kaluar.” (Muslim, Sijam, 196).

Shkaku i agjërimit të ditës së ashures

Është falënderim për Zotin e Madhëruar që e shpëtoi Musain (alejhi selam) dhe popullin e tij nga faraoni dhe ithtarët e tij, e kjo ka ndodhur në ditën e dhjetë të muajit Muharrem.

Dobitë e agjërimit të kësaj dite

 • Agjërimi i ditës së ashures është synet dhe i preferuar, me që është praktikuar, gjithashtu, nga Pejgamberi (paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të!).
 • Këtë ditë e kanë agjëruar  edhe shokët e Pejgamberit (paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të!) si dhe Musai (alejhi selam) para tyre, ne shenjë falënderimi, ndaj madhërisë së Zotit.
 • Edhe  historikisht kjo ditë ka vlerë  madhështore.
 • Preferohet agjërimi i  një dite para ose pas saj; d.m.th.: (9-10 ose 10-11 muharrem) për t’u dalluar nga hebrenjtë, sepse këtë  e ka urdhëruar Pejgamberi (paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të!).
 • Kjo është çka u përmend në sunet, sa i përket kësaj dite, e çdo gjë tjetër që bëhet në të, është risi (bidat) dhe në kundërshtim me udhëzimin e Muhamedit (paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të!).

Kjo është prej mirësisë së Allahut të lartësuar ndaj nesh, sepse na e mundësoi që nëpërmjet agjërimit të një dite, të na falen mëkatet e një viti të plotë; e Allahu është pronar i mirësisë së madhe. Kështu që shpejto, dhe shfrytëzoje këtë mirësi! Filloje vitin tënd të ri me adhurim  dhe punë të mbara, sepse punët e mira i shlyejnë ato të ligat (të këqijat).

 

Print Friendly, PDF & Email

Kuptimi dhe mesazhet e Hixhretit

Jeta e njeriut të parë me vetëdije në Tokë filloi me hixhret (emigrim). Ademi (a. s.) me anën e hixhretit (emigrimit) e solli udhëzimin e parë në Tokë, njohuritë e para mbi jetën dhe botën. Kjo si duket paralajmëronte se hixhreti (emigrimi) do të jetë pjesë përbërëse e rrugës jetësore të të gjithë bartësve të porosisë dhe shpalljeve të Zotit. Çdo Pejgamber i Zotit ka pasur odiseun – hixhretin e vet. Janë të mirënjohura emigrimet e shumë pejgamberëve sikurse janë: emigrimi i Ibrahimit, Musait, Jusufit, Isait (a. s.) etj. Të gjithë këta transmetues të Shpalljes së Zotit kanë kaluar rrugën e mundimshme të hixhretit, sepse ajo ka qenë strategji e domosdoshme e misionit të tyre profetik. Çdo luftë mes së mirës dhe së keqes bëhet në lëvizje d.m.th. në mënyrë dinamikë e jo statike. Hixhretet janë pasojë e patjetërsueshme e luftës dinamike mes së mirës  dhe së keqes, të vërtetës dhe të pavërtetës, diturisë dhe injorancës.

Hixhreti – emigrimi i muslimanëve nga Mekka në Medine me të drejtë konsiderohet njëra nga ngjarjet me të rëndësishme në historinë islame. Rrëfimi për hixhretin është rrëfim mbi viktimat e vetëdijshme të muslimanëve të parë për shpëtimin e Kelimei Sheahdetit.

«Ata të cilët besojnë, emigrojnë dhe luftojnë në rrugën e  All-llahut, edhe ata që japin strehim dhe ndihmojnë, ata janë me siguri besimtarë të vërtetë – për ata ka falje dhe shpërblim fisnik.» (8: 74).

Një natë Pejgamberi ynë, u ngrys por nuk u gdhi në shtëpinë e vet, u detyrua të braktis vatrën familjare dhe vendlindjen e vet. Kishte arsye: kontradiktat përjashtojnë njëra tjetrën dhe nuk mund të bashkëjetojnë në të njëjtin vend. Nuk mund të bashkëjetojë drejtësia me dhunën, morali me jo-moralin, e vërteta me të pavërtetën, drita me errësirën etj. Dhe pikërisht për këtë, Muhammedi (s) u detyrua të braktis vendlindjen  – Mekkën , ku zotëronte padrejtësia, amoraliteti, mashtrimi, errësira, primitivizmi dhe injoranca.

Pejgamberi i madh e vështronte jetën në lëvizje, e jo në ngurtësinë e saj, prandaj, në luftën e tij kundër paganizmit, përdori strategjinë e lëvizjes. Duhej gjetur një vend më i përshtatshëm që të lëshonte rrënjë islami, tokë më pjellore që të mbillej fara e së vërtetës. Duhej gjetur edhe një bazë të fuqishme, një vendqëndrim të sigurt që grushtit të paganizmit t’i përgjigjej me grusht.

Banorët e Mekkes braktisen shtëpitë e tyre, vendlindjen e tyre dhe çdo gjë që kishin vetëm për të dëshmuar se nuk ka çmim që nuk do ta paguanin, as sakrificë që nuk do ta bënin për fenë e tyre dhe realizimin e Fjalës së Zotit në planetin tonë.

Hixhreti – emigrimi i muslimanëve nga Mekka në Medine paraqet kulmin e sakrificës materiale. Vetë Pejgamberi (s) e theksoi këtë veçori të hixhretit dhe haptazi i njohu meritat e muhaxhirëve. Ndërkaq, kur i bënë njëherë një pyetje ata që nuk ishin muhaxhirë, në ç’mënyrë mund ta fitojnë shkallën e lartë të muhaxhirit, ai u përgjigj: «Muhaxhir është kushdo që braktis çdo gjë që e ka ndaluar All-llahu dhe përqafon atë që Ai e ka urdhëruar.» Me këtë Pejgamberi i Zotit (s) e zgjeroi nocionin dhe kuptimin e Hixhretit edhe nga ana shpirtërore e njeriut. Emigrimi nga një jetë me gjynahe në jetën e kompletuar moralo-etike; synimi drejt idealëve të larta, drejt vlerave të përjetshme njerëzore, kjo është rruga shpirtërore e Hixhretit. Kjo është rruga e krijimit të figurës morale njerëzore e denjë për dashurinë hyjnore e botërore.

Të përkujtojmë që gjurmët e hixhretit nuk shkojnë vetëm nga Mekka në Medine, por që është edhe më e rëndësishme, gjurmët e hixhretit shkojnë drejt afirmimit të plotë të virtyteve të përjetshme të njeriut. Gjurmët e hixhretit në rërën e shkretëtirës i mbuloi fryma e parë e shkretëtirës, por gjurmët historike të shpirtit të ndritshëm profetik të Pejgamberit të Zotit – Muhammedit (s) nuk do t’i fshijë asgjë sa të jetë jeta e bota.

Hixhreti i dha nxitje të fuqishme pjekurisë shpirtërore dhe kulturore, përsosmërisë etike dhe idesë për themelimin e Bashkësisë islamike. Ai e çliroi njeriun nga shfrytëzimi, idhujtaria, paganizmi, primitivizmi, supersticioni dhe robëria ndaj epsheve.

Me hixhretin bota hyri në kontakt me valën e re të Islamit i përfaqësuar me madhështinë e tij të vërtetë, i çliruar nga të gjitha format e diskriminimit racor e klasor, nacionalizmit shovinist dhe ekstremizmit. Parimi  i tij suprem është besimi në një të Vetmin Zot, me të cilin askush nuk është i barabartë.

Faktor i rëndësishëm në qëndrimin korrekt islam dhe njerëzor, përveç bindjes fetare  është edhe baza moralo-etike, e cila në të vërtetë ndërlidhet, përkatësisht buron nga vetë besimi. Ky formim moral ndikon dukshëm në njeriun dhe veprimet  e tij: drejtësia, sentimentaliteti, toleranca, morali, fisnikëria, nxitja e forcave të mira dhe kundërshtimi i dukurive negative etj. , janë instrument kryesor i sjelljes së tij.

Prandaj, hixhreti është fitore e vërtetë, shpresë e madhe për një  të nesërme më të mirë  në të cilën bashkësia njerëzore do të gjejë veten dhe rrugën  e vet të vërtetë.

Kultura islame me hixhretin u bë e veçantë dhe e kompletuar, ndërsa ngjarjet e lidhura me këtë rast do të jenë burim frymëzimi për muslimanët, për harmoninë reciproke dhe vëllazërimin islam.

Shteti islam i udhëhequr nga idealët hixhretit, e falë zbatimit të Kuranit dhe Sunnetit, përjetoi ngritje dhe lulëzim dhe në një periudhë shumë të shkurtër u bë fuqi kryesore shkencore e kulturore e botës.

Në qoftë se bota islame e dëshiron serish përparimin dhe rëndësinë e vet në ngjarjet botërore, nuk mbetet asgjë tjetër vetëm se të riaktivizojë rolin  e fesë dhe kthimin e burimeve të sheriatit në jetën e individit dhe shoqërisë. Përdorimi i kalendarit të hixhretit nuk dot të thotë të shënuarit e ditëve, muajve dhe viteve, por rigjallërimin faktorëve, të cilët e nisen historinë e muslimanëve dhe nga këta krijuan bashkësinë –shtet, ndërsa islamin e bënë fe botërore,  e mësimet dhe parimet e saj fe njerëzore.

Fillimi çdo viti të ri të hixhretit na përkujton emigrimin e Pejgamberit (s) dhe rëndësinë  e madhe, e në mënyrë të veçantë vlerat  e mëdha moralo-shpirtërore të hixhretit.

Hixhreti është karakteristikë e jetës së gjallë, krijuese, e jetës e cila gjithmonë shkon përpara, e jetës në perspektivë duke i shndërruar pengesat në shkallë progresi. Hixheti ka në vete idenë e lëvizjes, aksionit, ndryshimeve dhe rimëkëmbjes, ka idenë e ripërtëritjes së mendimit islam në çdo moment dhe periudhë historike. Në rrugën e hixhretit nuk ka vend për përtaci, as letargji, sepse hixhrete (emigrime) të edha kanë bërë vetëm mendjet e larta vetëmohuese e flijuese dhe gjigantët moral – prej Ademit (a. s.) deri te Resulullah  i madh – Muahmmedi (s).

Rruga e hixhretit është rruga e punëtorëve të ndershëm, arkitekteve dhe të shkathëtëve, atyre pa egoizëm personal.

Çdo hixhret, çdo emigrim nga viti i kaluar në vitin e ri, duhet të jetë edhe për shqiptarët dhe periudhën nëpër të cilën po kalon kombi ynë, në shenjë  të idesë dhe idealeve të hixhretit. Ideja  e hixhretit, në qoftë se do të kuptohej dhe pranohej si duhet, do ta udhëhiqte kombin shqiptar,  kulturën dhe shoqërinë shqiptare në rrugën e progresit  shpirtëror e material, sepse rruga e hixhretit çon vetëm drejt atij ideali të lartë, drejt rilindjes dhe progresit të plotë – nga i cili Arabët u nisen fuqishëm pas hixhretit të madh.

Rruga e Pejgamberit është rruga e hixhretit të përjetshëm nga i cili duhet të shkojmë edhe ne shqiptarët edhe me mendime edhe me hapa edhe me fuqi shpirtërore edhe me forcë fizike, edhe me flijime shpirtërore edhe me flijime materiale. Kjo është rruga që bashkon qenien tonë fizike me atë shpirtërore, që bashkon kombin tonë të përçarë e të copëtuar siç i bashkoi atëherë  muhaxhirët e Mekkes me Ensarët e Medinës. Kështu duke hyrë n vitin e ri hixhri, fillon një periudhë  e re  për kombin shqiptar, një çast historik që do t’ia ndërronte fizionominë shpirtërore, morale  e ekonomike Shqipërisë Etnike. Ideja  e hixhretit aktualisht përfaqëson atë  kuptimin e tij më të gjerë duke i dhënë mesazhin e fundit popullit shqiptar që të bëjë emigrim kolektiv nga jeta e kaluar e viteve të humbura në një jetë të re pa gjynahe e rrëmujë. Nga një natë dimri gjysmëshekullore në një pranverë hixhreti në perspektivë. Për Shqiptarët e Kosovës hixhreti është mësimi më i mirë se asgjë nuk mund të arrihet e të realizohet vetvetiu, pa sakrifica, pa përpjekje, plane e metoda të menduara  mirë. Hixhreti qe kthesë  e madhe në historinë islame, sepse pas tij musliamnët themeluan bashkësinë e pavarur dhe organizuan shtetin  e parë islamik në Medine.  Lusim All-llahun (xh. sh.) që viti i ri hixhri në të cilin sapo kemi hyrë të jetë kthesë e madhe edhe për popullin tonë në Kosovë dhe realizimin e aspiratave dhe idealëve të tyre për pavarësi. Hixhreti e ka këtë forcë dhe me të mund t’ frymëzojë shqiptarët, nëse ata arrijnë  të kuptojnë dhe përvetësojnë  atë jo si emigrim i thjeshtë por si emigrim ideologjik e shpirtëror duke shikuar gjithmonë përpara. Por do të ishte katastrofike nëse ata e marrin hixhretin si emigrim prapa – në një të kaluar ideologjike e shpirtërore epigonike për realizimin e së cilës bëhen përpjekje të mëdha brenda e jashtë vendit.

Hixhreti nuk është vetëm që ka dhënë ide, por në planin  e jetës praktike, ai ka ndërruar njerëz, ka forcuar karaktere dhe ka bërë të lindin heronj. Ai ka qenë dhe shpresojmë të jetë  edhe për ne ndryshim nga  e mira, nga  e ardhmja më e sigurt dhe më e ndritshme.

Jubiletë gjithmonë, frymëzojnë fuqi të reja, frymë të re, prandaj, ne po hymë në këtë vit të ri të hixhretit me pikëpamje të reja për të njëjtën ngjarje.

Prandaj, hixhreti është  një rast që duke hyrë në vitin e ri hixhri, seriozisht  të rishqyrtojmë se a jetojmë në frymën e hixhretit, i cili qe dhe mbeti inspirimi dhe nxitja më  e fuqishme për besimtarët e sinqertë. Viti i ri hixhri, në të vërtetë, duhet të jetë ripërtëritje  e qenies sonë shpirtërore dhe përgatitje për atë çfarë na pret në të ardhmen.

Ja i tillë ishte hixhreti i Pejgamberit (s)  me të cilin filloi një epokë e re dhe  një revolucion  i ri shpirtëror doktrinar. Revolucioni i etikës njerëzore. Revolucion i jetës njerëzore.

Së fundi i lutemi All-llahut (xh. sh) që të zgjojë dhe forcojë vetëdijen tonë islame, në mënyrë që kuptimi i hixhretit të jetë kuptimi i jetës sonë.

Autor: Mr. Muhidin Ahmeti

Burimi: mesazhi.com

Print Friendly, PDF & Email

Fillimi i vitit shkollor 2019/2020!

Të nderuar prindër,

Këshilli i të dy shkollave pran QIKSHN’së aji i shkollës shqipe «Naim Frashëri» dhe i mësim-besimit «Urtësia» ju informojne se viti shkollor 2019/20 do të filloj ditën e Diel më datë 01.09.2019 me fillim në ora 11:00. 

Ditën e parë e Diel më datë 01.09.2019 do të bëhet regjistrimi i nxënësve të ri në lokalet e QIKSHN’së dhe njëhkohësishte do të bëhet edhe ndarja e klasava dhe një njohftim në mesë nxënësve dhe arsimtarëve.

Regjstrimin e nxënësve mund ta bëni edhe përmes webfaqes sone: http://www.qiksh.no/regjistrimi-i-nxenesve

Ne dëshirojmë që në këtë vitë shkollor të kemi një numër më të madhe të nxënësve dhe shpresojmë një pjesmarrje aktive në orët e mësimit, për të kapur atë çka do të jetë më elementare për fëmijët tanë të lindur e rritur në diasporë.

Mirë se vini në lokalet e QIKSHN’së.

Adresa: Sverres gate 8, 0652 OSLO

Kryesia e QIKSHN’së dhe këshilli i të dy shkollave pranë QIKSHN’së ju urojne një vitë të mbarë shkollor dhe suksese në mësime!

Print Friendly, PDF & Email
Ktheu në krye të faqesKtheu në krye të faqes

Festat e ardhëshme

Kalendari

< 2020 >
Januar
MaTiOnToFr
  12345
67
 • Hele dagen
  07.01.2020

  Nuk ka detaje shtesë për këtë ngjarje.

89101112
13141516171819
2021222324
 • Hele dagen
  24.01.2020

  Nuk ka detaje shtesë për këtë ngjarje.

2526
2728293031  

Festat e ardhshme

< 2020 >
Januar
 • 01

  Hele dagen
  01.01.2020

  Nuk ka detaje shtesë për këtë ngjarje.

 • 07

  Hele dagen
  07.01.2020

  Nuk ka detaje shtesë për këtë ngjarje.

 • 24

  Hele dagen
  24.01.2020

  Nuk ka detaje shtesë për këtë ngjarje.