Sharti i tretë

VE KUTUBIHI – TË BESUARIT NË KITABET E ZOTIT

Sharti i tretë i imanit është të besuarit në kitabet (librat) e Zotit. Kitabet e Zotit janë shpalljet e Zotit. Shpalljen të dërguarve të Zotit ua solli meleku Xhebraili, kurse në to ka udhëzime, këshilla, lutje dhe rregulla mbi jetën dhe punën e njerëzve.

Janë të shpallur katër kitabe të mëdha: Tevrati, Zeburi, Inxhili dhe Kur’ani.

Tevrati i është shpallur Musait alejhis-selam, Zeburi i është shpallur Davudit a.s, Inxhili i është shpallur Isait a.s dhe Kur’ani i është shpallur Muhammedit alejhis-selam.

Përveç këtyre katër librave të mëdha janë shpallur edhe përmbledhje të vogla rregullash, të cilat quhen suhufe.

Ne besojmë se të gjitha kitabet e Zotit janë shpallu nga Allahu xh.sh. Të gjitha kanë predikuar besimin në një Zot, në Ditën e Gjykimit dhe përgjegjësinë e çdo njërit ndaj Allahut xh.sh. Të gjitha kitabet kanë urdhëruar njerëzit që të sillen mirë dhe në mes veti të ndihmohen dhe ruhen. Dallime ka pasur vetëm në dispozitat e jetës shoqërore, sepse njeriu dhe shoqëria njerëzore vazhdimisht është zhvilluar e sipas jetës shoqërore kanë ndryshuar dhe rregullat e saja.

Kur njerëzimi është ngritur në një shkallë më të lartë të zhvillimit Allahu xh.sh. e dërgon shpalljen e fundit, Kur’anin e lartë.

 

KUR’ANI I MADHËRUAR

Kur’ani është libri i fundit i Zotit xh.sh. Ai i është shpallur Muhammedit a.s., si udhërrëfyes për njerëzimin deri në Ditën e gjykimit.

Kur’ani është i shpallur në gjuhën arabe. Shpallja ka zgjatur njëzet e tre vjet, trembëdhjetë vjet në Mekke kurse dhjetë në Medine.

Kur’ani përmban 114 kaptina (sure), me 6638 ajete. Ai është i tubuar në një përmbledhje e cila quhet Mus’haf.

Dispozitat e Kur’anit do të vlejnë deri në Ditën e kiametit.

Ne jemi të detyruar ta mësojmë dhe studiojmë Kur’anin si dhe t’i zbatojmë në jetë dispozitat e tij.

 

FATIHA

Kaptina e parë në Kur’an është Fatiha, e cila shqiptohet:

BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM

EL-HAMDU LIL-LAHI RAB-BIL-ALEMIN. ERR-RRAHMANIRR-RRAHIM. MALIKI JEVMI-DIN. IJJAKE NA’BUDU VE IJJAKE NESTE’IN. IHDINES-SIRATAL-MUSTEKIM. SIRATAL-LEDHINE EN’AMTE ALEJHIM, GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM, VE LED-DALIN. (Amin).

Përkthimi:

>>Në emër të Allahut, Bamirësit të përgjigjëm, Mëshiruesit!<<.

Falënderimi (i qoftë) Allahut, Krijuesit të gjitha botërave! Bamirësit të përgjithshëm, Mëshiruesit! Sunduesit të Ditës së gjykimit! Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë! Na udhëzo neve në rrugë të drejtë! Në rrugën e atyre ndaj të cilëve Je i zemëruar dhe të cilët kanë humbur! (Amin!)

Print Friendly, PDF & Email
Ktheu në krye të faqesKtheu në krye të faqes

Festat e ardhëshme

Kalendari

oktober 2017
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
25.09.2017 26.09.2017 27.09.2017 28.09.2017 29.09.2017 30.09.2017

Kategori: Festat islame10. Muharrem 1439 H - Dita e Ashureve

10. Muharrem 1439 H - Dita e Ashureve
01.10.2017
02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 05.10.2017 06.10.2017 07.10.2017 08.10.2017
09.10.2017 10.10.2017 11.10.2017 12.10.2017 13.10.2017 14.10.2017 15.10.2017
16.10.2017 17.10.2017 18.10.2017 19.10.2017

Kategori: GeneralFull måne - [Hëna e plotë]

Full måne - [Hëna e plotë]
20.10.2017 21.10.2017

Kategori: Festat islame01. Safer 1439 H

01. Safer 1439 H
22.10.2017
23.10.2017 24.10.2017 25.10.2017 26.10.2017 27.10.2017 28.10.2017 29.10.2017

Kategori: GeneralVintertid - [Ndrimi i orës - Koha dimërore]

Vintertid - [Ndrimi i orës - Koha dimërore]
30.10.2017 31.10.2017 01.11.2017 02.11.2017 03.11.2017 04.11.2017 05.11.2017

Festat e ardhëshme

  • , 21.09.2017 – 01. Muharrem 1439 H - Viti i Ri i Hixhretit
  • , 22.09.2017 – Høst - [Vjeshta]
  • , 30.09.2017 – 10. Muharrem 1439 H - Dita e Ashureve
  • , 19.10.2017 – Full måne - [Hëna e plotë]
  • , 21.10.2017 – 01. Safer 1439 H
  • , 29.10.2017 – Vintertid - [Ndrimi i orës - Koha dimërore]
  • , 18.11.2017 – Full måne - [Hëna e plotë]
  • , 19.11.2017 – 01. Rebiul-Evvel 1439 H
  • , 28.11.2017 – Pavarësia e Shqipërisë
  • , 30.11.2017 – 12. Rebiul-Evvel 1439 H - Mevludi