Rreth nesh

Kjo bashkësi fetare islame emërtohet: “Qendra Islamike Kulturore Shqiptare në Norvegji”. Kjo qendër është subjekt juridik bazuar në Sheriatin Islam me seli në Oslo. Prandaj QIKSHN – i dhe besimtarët islam shqiptar dhe më tej obligohet të jenë të denjë në kalitjen e fesë, ruajtjen dhe kultivimin e traditave fetare islame e kombëtare. Me tolerancë, dashuri vëllazërore dhe njerëzore për paq. Elemente këto që janë thelbore për mirqenjën e civilizimit njerëzor në mbrojtjen e atdheut. Kjo është amanet dhe duhet të peshojë mbi supet e çdo besimtari islam shqiptar.

QIKSHN – i është forma e vetme për organizimin e besimtarëve të besimit islam shqiptar. Kjo qendër islamike është sovrane, ka autoritetin e saj të pacenueshëm që u takon të gjithë besimtarëve të besimit islam në Norvegji, e cila është pjesë e pandashme e unitetit të Muhamed Mustafas a.s.

QIKSHN – i është autonome në veprimin e vet, në zhvillimin e marrëdhënieve të ndërsjella me të gjitha bashkësitë islame në Norvegji, në vendlindje dhe në botë. Duke u mbështetur në parimet e tolerancës dhe mirëkuptimit të bashkëpunimit reciprok, kjo qendër është në gjendje që edhe në të ardhmen të zhvilloj marrëdhënie me bashkësitë tjera fetare në Norvegji dhe në vendlindje, me organizata tjera politike, shoqërore, arsimore e institucionale në Norvegji dhe në vendlindje.

QIKSHN – i si garanci juridike ruan: kultivimin, besimin, kulturën dhe civilizimin islam. Lirisht mëson, predikon, interpreton islamin. Angazhohet për ngritjen arsimore-kulturore të mësim besimit fetar islam të brezave të rinj. Organizon jetën fetare, manifestimet e festave fetare, këndimin e mevludi sherifit dhe kasideve në rastin e netëve të shenjta (të mëdha) dhe festave tjera fetare, manifestimet fetare nëpër shtëpitë e besimtarëve shqiptar islam, mbajtjen e ligjëratave fetare islame në xhami e objekte tjera fetare.

QIKSHN – i posedon me pronën e saj ekonomike. Prona e saj fitohet dhe përbëhet prej asaj të tundshme dhe të patundshme, prej dhuratave , ndihmave që i lihen në emër të All-llahut xh.sh., prej organeve shtetërore që u takojnë bashkësive fetare, prej anëtarësisë së numrit të anëtarëve të QIKSHN – it, që sot kjo qendër numëron diku te 5300 anëtar, zeqatit, sadakatul-fitërit, këndimit të mevludi sherifit, kurorëzimeve me hoxhë (sipas rregullave të sheriatit islam), si dhe prej të ardhurave të tjera vullnetare që lënë besimtarët në bashkësinë islame për sevapet e tyre.

Historiku i qendrës

Emigrantët e parë shqiptarë-musliman, nga republika ish-Jugosllave e Maqedonisë, erdhën në Norvegji në vitin 1968, më vonë në vitet 1990 vëllezërit tanë të tjerë musliman nga Kosova, kur filloi emigrimi politik (Spastrimi etnik nga Millosheviqi) duke kërkuar azil politik, për shkak të përndjekjeve politike të të gjithë shqiptarëve në pjesën jugore të ish-Jugosllavisë, si në Kosovë, Maqedoni dhe Mal të Zi. 
Në vitin 1985 një grup të rinjsh u angazhua për hapjen e xhamisë së parë shqiptare. Themeluesit e QIKSHN-së, ishin në fillim vetëm 4 të rinj. Ata erdhën në Norvegji me shpresë për një të ardhme më të mirë për jetesë, disa prej tyre ishin të përndjekur politik në vendin e tyre, vetëm pse ishin shqiptar dhe musliman. Në fillim organizimin e përditshëm të namazit, dhe tubimet i bënin në apartamentet e tyre. Në banesat e vogla që i posedonin nuk i plotësonin kushtet për të praktikuar Islamin. Në vitet e 80-ta për herë të parë ata u bashkuan dhe morën me qira një vend të vogël si xhami zyrtare. Kështu themelohet “Qendra Islamike Kulturore Shqiptare në Norvegji”(QIKSHN). Të gjitha shpenzimet , financat dhe mjete të tjera zinin vendin e tyre për lutje, financoheshin nga xhepat e tyre. Në 1986 QIKSHN ishte themeluar dhe regjistruar si një institucion qeveritar me të drejtat e njëjta ligjore si kishat norvegjeze për praktikimin e fesë sonë dhe duke u shërbyer myslimanëve në besimin e tyre.

Anëtarët aktual

QIKSHN ka rreth 5.300 anëtarë. Figurojnë 200 fëmijë me martesa të përziera me nëna norvegjeze dhe baballarë shqiptarë. Fëmijë të konsideruar norvegjez me ligj. Të gjithë ata kanë ndjekur shkollën tonë për fëmijë, ku kanë mësuar vlerat e Islamit, dhe të lexuarit e Kur’anit. Kemi norvegjezë etnik të anëtarësuar të cilët janë konvertuar në Islam.

Anëtarësimi

Anëtarë të QIKSHN – it kanë të drejt të bëhen çdo person që i takon fesë islame, pa dallim kombi, race apo ngjyre (sipas Kur’anit). Sipas rregullores së kësaj qendre, anëtari nuk ka të drejt të jetë anëtarë njëkohësisht në dy bashkësi fetare. Nuk mund të ç’regjistrohet nga kjo qendër fetare para muajt dhjetor të vitit kalendarik, përveç rasteve speciale si p.sh: shpërngulja prej një komune në një komunë tjetër.

Nëse anëtari shpreh dëshirën të largohet nga kjo qendër fetare islamike për shkaqe të ndryshme, atëherë obligohet të paraqes kërkesë me shkrim pranë kryesisë së qendrës. Shkaku i largimit nga kjo qendër fetare duhet të arsyetohet me fakte reale. Kërkesat, lutjet i shqyrton, i miraton dhe bien vendim kryesia e qendrës fetare. Kërkuesve për ç’regjistrim, përgjigja u jepet me shkrim. Vendimi për ç’regjistrim hynë në fuqi prej datës së aplikuar. Anëtarët e kësaj qendre fetare janë të obliguar që të paguajnë shërbimet tjera fetare që dalin nga rregullorja e kësaj qendre.

Për caktimin e shumës së pagesës së fondit të xhenazes (kufomës) për kryefamiljar e anëtar të familjes, dhe për pagesën e shërbimeve tjera fetare islame, vendim bien kryesia e qendrës. Pagesa e fondit të xhenazes është vullnetare për secilin anëtar të qendrës. Mirëpo këtë fond mund ta paguan secili-a që dëshiron ta shfrytëzon këtë fond.

Vizioni

Që nga viti 1986 qëllimi kryesor i QIKSHN-së ka qenë që të organizohet kryesisht komuniteti muslimanë shqiptar nën një organizatë që të identifikojë veten si muslimanë. Por me kalimin e kohës, vizioni ka evoluar dhe fokusi është tani në tre objektiva kryesore:

 • Për të zhvilluar një kuptim të thellë dhe më të mirë të islamit mes muslimanëve.
 • Për të ndihmuar dhe lehtësuar të rinjtë myslimanë dhe për të mbrojtur identitetin e tyre dhe besimin.
 • Si urë mirëkuptimi midis Islamit dhe komunitetit norvegjez me dialog, literaturë, komunikim dhe shkollimin bëmirës në Islam.

Hyrje

Qendra Islamike Kulturore Shqiptare në Norvegji (QIKSHN), elhamdulilah, ka bërë një rrugë të gjatë. Me historinë e saj në të kaluarën të ekonomisë dhe burimeve të kufizuara, tani hyn në një udhëtim të ri të fjalës për përhapjen e Islamit midis komunitetit musliman dhe norvegjez. 
Për organizimin e aktiviteteve tona në një mënyrë më profesionale dhe të përshtatshme për të arritur qëllimet tona në koordinim me vizionin tonë. Pas zhvillimit të aktiviteteve dhe rritjes së anëtarëve, lokalin që aktualisht posedojmë është i pamjaftueshëm dhe nuk i plotëson të gjitha nevojat e anëtarëve të QIKSHN-së. Arsyeja është për shkaku i mungesës së miratimit të qeverisë në përdorim si një qendër islamike, për studimet dhe praktikën e besimit tonë. Objekti që posedojmë aktualisht është blerë në vitin 1994, por pa të drejtë ligjore të përdorimit si qendër për aktivitete islamike dhe kjo është edhe një pjesë e një kohezioni të banimit, të cilat ne kemi 18% të pronësisë dhe asnjë të drejtë ligjore për të zotëruar objektin ku ndodhet. Në këtë mënyrë ne jemi të kufizuar në aktivitetet tona të përditshme që nuk mund të arrijmë potencialin tonë të plotë. 
Për të arritur këtë qëllim të arritjes së potencialit tonë të plotë, nga QIKSHN u vendos që të blehet një objekt i ri me leje përdorimi për xhami dhe mësimore. 

Me datën 27.06.2009, u realizua blerja e një ndërtese (ish fabrikë) më të madhe dhe me leje nga komuna që i plotëson kërkesat tona, me gjithsej 1.200 m² hapësirë për përdorim, dhe me 600 m² tokë në qendër të qytetit të Oslo’s. 

Marrëveshjet si hartë të projektit, struktura, arkitektura dhe leja për ndërtim është siguruar më parë. Projekti i ri është në pronësi tërësisht të QIKSHN-së, si masa e ndërtimit dhe tokës. Lejet e tjera dhe përfitimet që kjo pronë e re posedon që të përdoret si një Qendër Islame, për kryerjen e namazit në xhami, edhe si një qendër për arsim, kjo është e përfshirë nga të drejtat e dhëna nga qeveria e Norvegjisë dhe Ministria e saj rurale e zhvillimit. 

Ne jemi tani në një proces për të filluar ndërtimin e një buxheti të balancuar të arritshëm dhe jemi duke marr aktivitete në angazhimin e grumbullimit të ndihmave financiare prej bankës sonë, përfituesit tanë qeveritarë, anëtarë dhe organizatat e tjera muslimane në Norvegji, në pjesën tjetër të Evropës dhe Botës.

Departamentet

Qendra Islamike Kulturore Shqiptare në Norvegji ka një bashkëpunim të mirë me Qeverinë Norvegjeze dhe institucionet shtetërore, si dhe me autoritet e përbashkëta fetare.

Arsimi

Ky departament ka marrëveshje për edukimin e fëmijëve, burrave dhe grave. Sipas sektorit të arsimit në organizimin tonë, kemi nisur një shkollë për të mësuar studentët tanë të rinj për Islamin. Kemi një program paraprak të Islamit për të rritur, adoleshentët dhe fëmijët. Sistemi është i bazuar mbi drejtorët e shkollave, ku kemi një kuadër të motivuar dhe të arsimuar. Grup i imamëve me të diplomuar nga Egjipti (Al-Azhar), Universiteti Islamik në Damask, Universiteti Islamik në Riad, Arabia Saudite. Dy shkallë universitare dhe doktoraturë në studime islame.

Programi ynë shkollor

 • Hyrja në Islam!
 • Klasa të veçanta për burra dhe gra në Kur’an, hadith, Akaid, historia islame etj.
 • Mësoni arabisht.
 • Kurset për të rinj të moshës 5 – 18 vjeç. 
 • Kurset për të rritur të moshës 18 – 70 vjeç.
 • Mësimi arabisht, shqip, norvegjisht.
 • Ndihma për të rinjtë detyrat e shtëpisë në shkollë disa herë në javë.
 • Rreth 220 studentë që marinë pjesë në klasat tona të rregullta gjatë javës.

Departamenti i grave

Në seksionin e grave, kemi aktivitete fetare, sportive e të tjera. Në aspektin arsimor, kemi rregullisht , ligjërata fetare për gra dhe vajza. Takimi me gratë muslimane mbahet çdo të shtunë. Departamenti i grave ka një organ të tij ekzekutiv për të drejtuar punët e grave. Ata nuk kanë një organ ekzekutiv , por ata kanë një prej motrave që është e diplomuar në studime islame në Damask për të drejtuar departamentin. Aktivitete të tjera të përfshira në aspektet fizike dhe shëndetësore. Ato organizojnë gjimnastikë dhe ndjekin trajnim noti për gra.

Departamenti i kurorëzimit

Ky departament është përgjegjës për udhëzime në konsultim ligjor dhe të ndihmojë në martesë. Ne kemi një person të dedikuar me të drejtën për t’u angazhuar në martesë mes burrit dhe gruas me ligj.

Këshilli Islamik në Norvegji (Bashkësia Islame në Norvegji)

Qendra Kulturore Islamike Shqiptare është pjesë e Këshillit Islamik të Norvegjisë (IRN), ku qëllimi kryesor është për të mbrojtur aspektet e politikës së Qeverisë dhe zbatimit të ligjit. Por gjithashtu, si enti më i lartë shtetëror KIN qëllimi i të cilit është në kërkim të gjerë për komunitetet muslimane në Norvegji. Ka një ndikim politik dhe të bëjë një ndikim në komunitet për të përfshirë Islamin me të drejtat fetare si fe shtetërore në Norvegji.

Islamic Relief Fund

Anëtarët tanë dhe komuniteti ka ndihmuar muslimanët në të gjithë botën. Grumbullimit vullnetar i mjeteve dhe donacionet janë dorëzuar në zyrën tonë. Ky koleksion është transferuar pastaj të varfërve dhe nevojtarëve, jetimëve, vëllezërve dhe motrave muslimane në të gjithë botën. Ne gjithashtu kemi grumbullime financiare vjetore për, Zekat, Fitrat dhe Kurbana.

Aktivitetet rinore

Brezi ynë i ri është ardhmëria jonë. Si nuk mund të përqendrohemi në prodhimin tonë të ri? Fokusi ynë është që ti japim brezit tonë të ri një platformë solide për të qëndruar kur është fjala për Islamin. Njohja e Islamit, në mënyrë që ta përfaqësojnë Islamin dhe të jenë një shëmbëlltyrë e Islamit. Ne gjithashtu synojmë dhe përpiqemi në të rinjtë tanë përmes aktiviteteve sportive të bëjmë afrimin e tyre si thirrje për në Islam.

Siç janë:

 • Klubi futbollistik për të rinj dhe fëmijët e vegjë
 • Ushtrime për not
 • Aktivitete në natyrë dhe peshkim
 • Aktivitete dimri, skijim, patinazh, snowboarding
 • Radio

Objektivat për të ardhmen

 • Zgjërimi i kapaciteteve për falësit qka nuk ka mjaftuar deri më sot
 • Zgjërimi i kapacitetit të klasave
 • BIBLIOTEKA, Arkivi
 • Themelimin e një qerdhe Islame
 • Themelimin e një shkolle fillore Islame
Print Friendly, PDF & Email