FILLIMI I VITIT TË RI SHKOLLOR

Fëmijët tanë tashmë kanë filluar vitin e ri shkollor.

Edukimi i fëmijëve vërtetë është i një rëndësie të veqantë, ngase ata janë e ardhmeja e shoqërisë.

Edukimi dhe kujdesi për fëmijët është emanet nga I Madhi Zot.

Allahu Fuqiplotë fëmijëve ua lehtësoftë rrugën e diturisë, dhe u dhashtë suksese të vazhdueshme.

Print Friendly, PDF & Email